Kontakt

Izborna skupština IAA Serbian Chaptera održaće se 29. juna. O
tačnom vremenu i mestu njenog održavanja bićete blagovremeno
obavešteni.
Na sednici će, prema odredbama Statuta, biti izabrano 13 nosilaca
funkcija – predsednik, 2 potpredsednika, Izvršni i Upravni odbor.

PUNOMOĆJE U SLUČAJU ODSUSTVA
Glasaće se tajnim putem (zaokruživanjem imena na listićima), a svi oni
koji nisu u mogućnosti da prisustvuju sednici treba da ovlaste određena
lica, odnosno na vreme obezbede pismena punomoćja (bez overe od
strane nekog državnog organa) koja treba da sadrže podatke:
– o licu koje daje punomoćje – ime i prezime, adresa i JMBG
– o licu kome se punomoćje daje – ime i prezime, adresa i JMBG i
– o obimu ovlašćenja (da učestvuje u radu Skupštine IAA, uključujući i pravo
da glasa za odluke na dnevnom redu, na sednici zakazanoj za 29. jun,
postupajući u svemu u najboljem interesu vlastodavca)
Važno je da obezbedite punomoćja jer Skupština neće moći da se
održi ukoliko joj ne prisustvuje više od 50 odsto članova.

ROK ZA PODNOŠENJE KANDIDATURA
Od danas (8. jun) do srede (15. juna) otvoren je proces kandidovanja
za organe IAA Serbian Chapter-a za mesto predsednika, dva
potpredsednika, članove IO i UO.

NADLEŽNOST ORGANA
Izvršni odbor je operativno telo koje se najčešće sastaje, neposredno
upravlja i na čijem čelu je predsednik, odnosno dva potpredsednika,
sekretar, blagajnik i dva člana bez posebnih funkcija. Za svaku poziciju
možete kandidovati po jednu osobu (ukupno 6).
Upravni odbor je organ upravljanja koji priprema programe
aktivnosti Udruženja i prati rad IO. Čini ga ukupno 13 članova (7 članova IO
plus 6). Možete kandidovati 6 i manje članova.
Predsednik asocijacije je predsednik Izvršnog odbora. On predstavlja
i zastupa Udruženje, odnoso odgovoran je za članstvo, saradnju i

obrazovanje. Možete kandidovati jednu osobu.
Potpredsednici (2) su, takođe, članovi IO. Prilikom izbora
potpredsednika vodi se računa da funkciju predsednika i potpredsednika
obavljaju po jedan predstavnik oglašivača, agencija i medija.

PRAVO NA KANDIDATURU
Svi punopravni članovi mogu se lično kandidovati za funkcije,
odnosno kandidovati druge. Važno je prethodno proveriti da li određena
osoba, odnosno više njih, prihvata kandidature.