Kontakt

PREDLOG NOVOG STATUTA IAA

Pred članovima IAA će se do kraja godine naći predlog novog Statuta IAA Srbija. Nakon više od 10 godina od poslednjih izmena, Upravni odbor je na svom prvom sastanku u ovom mandatu doneo odluku o pokretanju procedure za promenu najvažnijeg dokumenta Asocijacije. Podršku u procesu pisanja predloga novog Statuta Upravnom odboru je pružila advokatska kancelarija Živković & Samardžić.

U predlogu Statuta najviše promena se odnosi na terminologiju koja sada odgovara praksi i stepenu razvoja tržišta marketinških usluga, zatim na konzistentnost, jasnoću, preglednost dokumenta, razjašnjenje statusa IAA Srbija u okviru IAA Global, na kategorije članova, trajanje mandata članova UO, ali i na prava redovnih članova koja će biti proširena u smislu mogućnosti iniciranja aktivnosti koje bi mogle da doprinesu funkcionisanju i razvoju Udruženja.

Kada je reč o proceduri usvajanja, sadašnji Statut propisuje da se ovaj dokument članovima Asocijacije upućuje na razmatranje, u cilju dobijanja predloga i rešenja u propisanom roku. Nakon ove faze, Upravni odbor razmatra pristigle predloge i odlučuje o finalnom predlogu Statuta. Da bi Statut bio usvojen, potrebno je da na Skupštini Asocijacije za njega glasa više od 2/3 prisutnih članova Skupštine.

Sadašnji Statut IAA Srbija dostupan je na linku https://iaa.rs/wp-content/uploads/2019/05/iaa-statut_compressed.pdf

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE IAA

Pored predloga Statuta, članovi će razmatrati i glasati o predlogu Poslovnika o radu Skupštine,  kojim se uređuju prava i obaveze članova Skupštine IAA, pripremaju, sazivaju i održavaju sednice i druga pitanja važna za njen rad.

Udruženje sa dugom tradicijom i velikim brojem članova ima potrebu da što više svojih procesa formalizuje i reguliše. Pisanjem ovog dokumenta Upravni odbor ima nameru da na što precizniji način reguliše složen proces organizovanja i rada Skupštine Asocijacije i otkloni što više nedoumica koje se u tom procesu mogu javiti. Procedura usvajanja je ista kao i za Statut – da bi Poslovnik bio usvojen, potrebno je da za njega glasa 2/3 prisutnih članova Skupštine.

Prema planu usvojenom od strane Upravnog odbora IAA, u prvoj polovini 2022. godine, pred Skupštinom će se naći još dva dokumenta – Poslovnik o radu Upravnog odbora IAA Srbija i Pravilnik o prijemu članova. Time će biti zaokruženo formalizovanje rada različitih organa Asocijacije i procesa koji su od vitalnog značaja za njeno funkcionisanje.